Home Poradna Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. 1.                  Úvodní ustanovení

1.1.Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztah mezi uživatelem, nebo poradcem a provozovatelem internetového portálu umístěného na internetových stránkách s adresou www.hypoteka-kvalitne.cz (dále jen „portál“) při užívání služeb poskytovatele.

1.2.Provozovatelem je obchodní korporace REHYTO s.r.o., Sušilova 245/19, Horka-Domky, 674 01 Třebíč , IČ: 04466837, DIČ: CZ04466837 Spisová značka: C 90037 vedená u Krajského soudu v Brně.

1.3.Uživatelem je ten, kdo se zaregistruje na portálu a není poradcem. Uživatelem může být pouze osoba, která dovršila 18 let a je ke svému právnímu jednání svéprávná.

1.4.Poradcem je ten, kdo se zaregistruje na portálu za účelem využívání služeb portálu k získávání kontaktů na uživatele pro zprostředkování hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření či obdobných finančních služeb.

1.5.Služby, které provozovatel poskytuje, jsou: služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné na portálu.

1.6.Portál, resp. služby, slouží ke zprostředkování poptávky a nabídky produktů hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření, případně obdobných finančních služeb (dále jen „produkt“).

1.7.Poptávka je strukturovaný požadavek uživatele vytvořený prostřednictvím portálu poptávající produkt, na základě kterého bude nalezen vhodný produkt a jeho poskytovatel.

1.8.Nabídkou je strukturovaný požadavek poradce vytvořený prostřednictvím portálu za účelem zprostředkování produktů uživateli, případně se může o propagaci poradce samotného.

1.9.Užíváním služby se rozumí vytvoření nabídky nebo poptávky prostřednictvím portálu a umístění této nabídky nebo služby na portálu. Případně se může jednat o komunikaci prostřednictvím portálu.

1.10.                    Provozovatel je oprávněn tyto podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Změna podmínek bude uživateli oznámena zasláním nového znění podmínek na jeho e‑mailovou adresu. Uživatel má právo změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dvou týdnů. Ke dni účinnosti výpovědi je uživatel povinen ukončit svoji registraci, v případě, že tak neučiní, ukončí jeho registraci poskytovatel.

 

 1. 2.                  Registrace

2.1.Pro užívání služeb portálu je zapotřebí registrace.

2.2.Uživatel nebo poradce zasláním registračního formuláře prohlašuje, že se před jeho zasláním seznámil s těmito podmínkami a souhlasí s nimi. Tuto skutečnost uživatel nebo poradce potvrdí zaškrtnutím políčka „Všeobecné obchodní podmínky jsem si přečetl, jsou mi srozumitelné a souhlasím s nimi“ na registračním formuláři.

2.3.Na registračním formuláři je uživatel nebo poradce povinen uvést údaje o své osobě, které jsou označené jako povinné. Poskytnutí ostatní údajů uživatelem nebo poradcem je nepovinné. Uživatel nebo poradce je povinen uvést pravdivé, správné a úplné údaje. Poskytnuté údaje může uživatel nebo poradce kdykoli doplnit, změnit či upravit. Některé poskytnuté údaje mají povahu osobních údajů nebo mohou mít povahu citlivých údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. 5. podmínek.

2.4.Registrace je dokončena vyplněním a odesláním registračního formuláře a obdržením potvrzení o úspěšném dokončení registrace.

2.5.Dokončením registrace je založen smluvní vztah mezi uživatelem nebo poradcem a poskytovatelem.

2.6.Po dokončení registrace je vytvořen uživatelský účet. Uživatelský účet obsahuje parametry poptávky uživatele nebo nabídky poradce.

2.7.Uživatel nebo poradce registrací souhlasí se zasíláním reklamních a informačních e‑mailů v souvislosti s poskytováním služeb poskytovatele do své e-mailové schránky. Tento souhlas je oprávněn kdykoliv odvolat.

2.8.Uživatel nebo poradce je oprávněn svoji registraci kdykoliv ukončit.

2.9.Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním služeb změnit rozsah povinných údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů. V případě, že takový údaj nebude neposkytnut, je poskytovatel oprávněn odmítnout poskytnutí služby, jestliže je k jejímu užívání zapotřebí dalšího údaje.

 

 1. 3.                  Užívání služby

3.1.Užíváním služby se rozumí vytvoření nabídky nebo poptávky prostřednictvím portálu a umístění této nabídky nebo služby na portálu. Případně se může jednat o komunikaci prostřednictvím portálu. Služby portálu slouží k zobrazování, třídění a další práci s poptávkou nebo nabídkou.

3.2.Uživatel je oprávněn užívat službu bezplatně.

3.3.Uživatelem je odpovědný za obsah, který uvede a zveřejní prostřednictvím portálu.

3.4.Uživatel nebo poradce užívá služby v souladu s pokyny uvedenými na portálu.

3.5.Obsah poptávky nebo nabídky bude zveřejněn na portálu společně s datem zadání inzerátu, jménem uživatele nebo poradce a názvem obce, z něhož uživatel nebo poradce pochází. Kromě toho budou zveřejněny údaje, s jejichž zveřejněním uživatel nebo poradce souhlasil.

3.6.Obsah poptávky nebo nabídky je pouze informativní a nemají závazný charakter.

3.7.Poptávka nebo nabídka bude zveřejněna na portálu po dobu určenou uživatelem nebo poradcem při vytváření poptávky nebo nabídky, nejdéle však na dobu 90 dní. Během této doby je uživatel nebo poradce oprávněn poptávku nebo nabídku pozměňovat nebo dokonce smazat.

3.8.Jeden uživatel nebo poradce může mít v současné chvíli zveřejněno maximálně 5 poptávek nebo nabídek.

3.9.Poradci mohou odpovídat na poptávku uživatelů prostřednictvím jimi vytvořených nabídek. Uživatelé mnohou odpovídat na nabídku poradce. V případě, že uživatel souhlasí s nabídkou poradce, může být z jeho strany kontaktován.

3.10.                    Uživatel nebo poradce, který reaguje na poptávku nebo nabídku je povinen rovněž dodržovat podmínky poskytování služby.

3.11.                    Poskytovatel je oprávněn ukončit registraci uživatele nebo poradce, který se ke svému uživatelskému účtu nepřihlásil po dobu delší než 12 měsíců.

 

 1. 4.                  Práva a povinnosti smluvních stran

4.1.Uživatel nebo poradce se zavazuje, že:

a)      neprovede registraci, pokud by jejím provedením došlo k porušení právních předpisů České republiky případně jiných států,

b)      užívat služby vzhledem k jejich účelu,

c)      pro přístup ke službám bude užívat pouze rozhraní poskytnuté poskytovatelem,

d)     zajistí důvěrnost přihlašovacího jména a hesla pro přístup ke službě, zejména tyto neučiní přístupné třetí osobě, pokud zjistí jejich zneužití, okamžitě to sdělí poskytovateli,

e)      nebude získávat přihlašovací jména nebo hesla jiných uživatelů nebo poradců,

f)       nebude se v souvislosti s užíváním služby dopouštět žádného protiprávního jednání či jednání, které by bylo v rozporu s dobrými mravy, nebo

g)      nebude činit nic, co by poškozovalo užívání služby ostatními uživateli nebo poradci.

4.2.Uživatel nebo poradce nesmí zejména na portál umisťovat obsah, který:

a)      není nabídkou nebo poptávkou,

b)      není vážný, určitý nebo srozumitelný,

c)      je nekalosoutěžního charakteru,

d)     souvisí s multilevel marketingem a provizními systémy (pyramidové/letadlové hry),

e)      porušuje právo duševního vlastnictví,

f)       poškozuje poskytovatele, ostatní uživatele nebo poradce, či nabízené nebo poptávané produkty,

g)      propaguje konkurenční portály, nebo

h)      jiným způsobem porušuje platné právní předpisy, dobré mravy, mravnost (především pornografii a erotiku), etiku a zásady slušného chování.

4.3.V případě porušení bodu 4.1. a 4.2. je poskytovatel oprávněn vymazat z portálu obsah umístěný uživatelem nebo poradcem a ukončit registraci uživatele nebo poradce bez předchozího upozornění.

4.4.Poskytovatel si vyhrazuje právo zásahu do portálu a přerušení nebo ukončení jeho funkčnosti bez nutnosti předchozího oznámení uživateli nebo poradci. Vzhledem k výše uvedenému si je uživatel nebo poradce vědom skutečnosti, že může být dočasně či trvale z užívání služeb vyloučen. Poskytovatel neodpovídá za škodu tímto přerušením nebo ukončením vzniklou.

4.5.Odpovědnost za veškerý obsah vložený na portál nese samotný uživatel nebo poradce, který tento obsah vložil, nikoliv Poskytovatel. Poskytovatel ani jinak neodpovídá za užívání služby ostatními uživateli nebo poradci. Poskytovatel neodpovídá za zneužití užívání služeb uživateli, poradci či třetími osobami.Poskytovatel neodpovídá za funkčnost užívané služby a za žádné škody, které by uživateli, poradci, nebo třetím osobám vznikly v důsledku nebo v souvislosti s užíváním služby. Poskytovatel neodpovídá za plnění povinností a závazků vzniklých mezi registrovanými osobami.

4.6.Provozovatel bude využívat svých schopností a znalostí, aby zajistil spolehlivost a bezpečnost služby.

 

 1. 5.                  Ochrana osobních údajů

5.1.Uživatel nebo poradce je povinen poskytnout poskytovateli pouze ty osobní údaje, které jsou označeny jako povinné. Poskytování ostatních osobních údajů poskytovateli je nepovinné. Uživatel nebo poradce není povinen poskytnout poskytovateli citlivé údaje.

5.2.Zaškrtnutím políčka „Dobrovolně souhlasím se zpracováním osobních údajů“ a odesláním registračního formuláře uděluje uživatel nebo poradce dobrovolný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů poskytnutých poskytovateli jako správci, za účelem identifikace uživatele nebo poradce při registraci a při dalším užívání služeb.Správce je oprávněn pověřit třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.

5.3.Poskytnuté údaje slouží pro zprostředkování kontaktu mezi osobami registrovanými na portálu. Ke kontaktu dojde až na základě souhlasu poptávajícího uživatele.Osobní údaje uživatele budou za účelem kontaktu předányporadci až po povolení k předání zaškrtnutím políčka “Souhlasím s kontaktem”.

5.4.Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat údaje uživatelů nebo poradců za účelem poskytování služeb a pro statistické účely.Údaje mohou být poskytovatelem poskytnuty pouze registrovaným osobám a administrátorovi portálu.

5.5.Poskytovatel shromažďuje a uchovává osobní údaje v zabezpečené databázi na elektronickém nosiči informací a zajišťuje jejich bezpečnost s ohledem na dosažený stav lidského poznání. Pokud i přesto dojde ke zneužití osobních údajů, poskytovatel za takové zneužití neodpovídá.

5.6.Uživatel nebo poradce uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu své registrace, nejdéle však na dobu 10 let. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán. Po odvolání souhlasu poskytovatel ze své databáze a z uživatelského účtu odstraní osobní údaje. Vzhledem k výše uvedenému dojde rovněž k ukončení registrace.

5.7.Po ukončení registrace poskytovatel ze své databáze a z uživatelského účtu odstraní osobní údaje.

 1. 6.                  Služba "Doporuč přítele"

6.1.Návštěvník webu www.hypoteka-kvalitne.cz (dále jen „doporučitel") je oprávněn doporučit služby společnosti TOMITO s.r.o. (dále jen „poskytovatel") prostřednictvím tlačítka „Doporuč přítele" jiným potenciálním zájemcům (dále jen „doporučený"), kteří by využívali služeb poskytovatele, zejména pak svým známým, přátelům, rodině, atd.

6.2.Doporučení doporučeného provede návštěvník webu pomocí zadání kontaktních údajů na svoji osobu zadáním jména, příjmení, telefonického kontaktu a e-mailové adresy a následně uvede jméno, příjmení a telefonický kontakt na doporučeného, kterému chce služby doporučit.

6.3.Za doporučení doporučeného a splnění podmínek uvedených v odst. 6.4. těchto VOP náleží doporučiteli odměna ve formě poukázky na nákup zboží a služeb v hodnotě 1.000,- Kč, přičemž konkrétní druh poukázky si doporučitel vybere prostřednictvím formuláře „Doporuč přítele"

6.4.Nárok na odměnu vzniká doporučitelovi po splnění následujících podmínek:

 • kontakt na doporučeného zadaný doporučitelem musí být pravdivý, úplný, přesný a správný, přičemž tuto skutečnost ověřuje poskytovatel telefonickým kontaktováním doporučeného,
 • doporučený musí poskytovateli po ověření údajů dle předchozího bodu projevit svůj souhlas se zpracováním svých údajů a tyto jsou následně zpracovány poskytovatelem,
 • doporučený musí v rámci jednání s poskytovatelem uzavřít smlouvu o hypotečním úvěru, životním nebo úrazovém pojištění, spotřebitelském úvěru nebo o asistenci při nákupu/prodeji nemovitosti
 • doporučený nesmí již být v době doporučení klientem společnosti REHYTO s.r.o.
 • poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu vybrané odměny nebo na úplné zrušení nároku na odměnu

6.5.Při splnění podmínek uvedených v odst. 6.4. těchto VOP je doporučiteli odměna ve formě poukázky předána osobně nebo případně zaslána na jeho doručovací adresu, kterou sdělí poskytovateli bezprostředně po uznání nároku na odměnu a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonického kontaktu s poskytovatelem.

 

 1. 7.                  Závěrečná ustanovení

7.1.Na portálu je uveden kontakt na poskytovatele.

7.2.Ukončením registrace dochází k zániku závazku mezi registrovanou osobou a poskytovatelem.

7.3.Veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti nebo v důsledku s užíváním služby se řídí právním řádem České republiky. K projednání a rozhodnutí veškerých sporů vzniklých v souvislosti s užíváním služby jsou pravomocné a příslušné obecné soudy České republiky.

7.4.Ukáže-li se některé ustanovení těchto podmínek jako nicotné nebo neplatné, jsou smluvní strany povinny nahradit takové ustanovení ustanovením, které se svým smyslem a účelem bude co nejvíce blížit původnímu ustanovení.

Zásady zpracování osobních údajů >>